Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza

W parafii Łoniowa działa prężna grupa Liturgicznej Służby Ołtarza, do której należy ponad czterdziestu chłopców służących w dni powszednie i niedziele przy Ołtarzu w naszym kościele.

Liturgiczna Służba Ołtarza składa się z kilku grup:

1. Aspirantów;

2. Ministrantów;

3. Lektorów młodszych;

4. Lektorów starszych.

Prezesem Liturgicznej Służby Ołtarza jest Mateusz Wójtowicz.

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do przyłączenia się do tej ważnej dla życia parafii grupy!

Karty zasad LSO (https://lso.tarnow.pl)

Karta zasad kandydata

1. Nigdy nie opuszczę porannej i wieczornej modlitwy.

2. Zawsze zachowam się pobożnie i ze skupieniem w Domu Boga (w kościele i kaplicy)

3. Będę posłuszny wobec rodziców i przełożonych.

4. Będę sumienny w wypełnianiu swoich obowiązków, zwłaszcza w szkole.

5. Będę dbał o czystość swojej duszy, zwłaszcza będę unikał nieskromnej rozmowy, gazety, zabawy czy filmu.

6. Będę żył w zgodzie z bliźnimi i będę unikał kłótni i sprzeczek.

7. Będę miłował prawdę i dlatego nie splamię swoich ust kłamstwem.

8. Będę wzorem dobroci wobec innych, będę wszystkim pomagał i brzydził się samolubstwem.

9. Będę pełen radości życia i będę promieniował prawdziwą radością w swoim otoczeniu.

10. Będę gorliwym apostołem i będę rozmawiał z innymi o Bogu i sprawach religijnych.

Karta zasad ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w braciach.

3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością duszy.

5. Ministrant poznaje liturgię, szanuje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.

8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.

9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.

10. Ministrant podobnie jak kapłan, stara się być niejako “drugim Chrystusem”.

Karta zasad lektora

1. Chrystus jest moim światłem i życiem oraz drogą do Ojca. Dążę do zjednoczenia z Nim poprzez wiarę i miłość w Słowie Ewangelii, w Eucharystii i w bliźnich.

2. Niepokalana, która najlepiej słuchała Słowa Bożego i strzegła go jest moim ideałem i moją Matką. Rozważam Jej postawę w Różańcu, oddaje się Jej i naśladuję Ją.

3. Kościół jest moim domem i moją rodziną. Chcę wzrastać coraz głębiej w jego braterską wspólnotę, czując się jej żywą komórką i pragnąc, aby objęła ona wszystkich ludzi.

4. Chcę pielęgnować w sobie dar Nowego Życia, otrzymany na chrzcie świętym, którego sprawcą jest Duch Święty. Oddechem tego życia jest modlitwa, dlatego chcę być wierny praktyce Namiotu Spotkania.

5. Zrozumiałem tajemnice osoby, która „nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie.” Dlatego przykazaniem mego życia jest Agape, piękna miłość, której wyrazem jest ofiara i krzyż.

6. Chcąc być w pełni sobą i ukształtować w sobie Nowego Człowieka muszę zawsze kierować się sumieniem oświeconym Słowem Bożym. Wypowiadam walkę bezmyślności i nieodpowiedzialności.

7. Chcę być wolny w dążeniu wyższych wartości, które uznałem za swoje. Dlatego muszę zdobywać się na odwagę płynięcia przeciw prądowi postawy używania i egoizmu oraz mody i opinii tworząc nową kulturę, w której wszystko służy wartości osoby.

8. Na straży godności osoby postawię czystość, która nie pozwala na odnoszenie się do osoby jako przedmiotu, choćby tylko możliwego użycia. Będę dbał o czystość myśli, słów i uczynków.

9. Wykluczam ze swego życia alkohol i tytoń. Są to bowiem złudne wartości zagrażające wartościom prawdziwego życia. Dla dobra swojego oraz w poczuciu odpowiedzialności za drugich, decyduję się na świadomą i dobrowolną abstynencję.

10. Moja droga nie jest łatwą. Dlatego nie mogę i nie chcę iść nią samotnie, moją potrzebą i radością jest cotygodniowe spotkanie we wspólnocie tych, którzy chcą iść razem ze mną przy stole ewangelicznej rewizji życia

Galerie zdjęć

Przyjęcie do LSO – Wielki Czwartek 2019

Wycieczka

W drugą Niedzielę Wielkiego Postu 28 .02. 2021 r. 11 aspirantów zostało przyjętych do grona Ministrantów naszej Parafii M.B. Wspomożycielki Wiernych w Łoniowej. Swoją formację rozpoczęli przed rokiem pod duchową opieką ówczesnego Ks. Proboszcza Antoniego Lelito za co serdecznie Mu dziękujemy. Swoją wdzięczność wyrażamy także rodzicom, którzy wspierali swoich synów przez modlitwę i przykład dobrego życia.

Życzy nowym Ministrantom dużo łask Bożych, wytrwałości i radości w pełnieniu tej zaszczytnej służby przy Ołtarzu Pańskim.

27 lutego 2022 roku odbyła się Wizytacja Kanoniczna przeprowadzona przez Ks. Bp. Artura Ważnego.